ຊື່ສາມັນ

(e.g. rainbow trout)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Chinese Arabic Russian Japanese Hindi Greek ພາສາອື່ນໆ...

ຊື່ວິທະຍາສາດ

Advanced Match
ຕະກຸນ
(e.g. Rhincodon)
ຊະນິດ
(e.g. typus)Random Species

ຕະກຸນ + ຊະນິດ

Sp. ID

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ຄຳແປສັບ

(ຕ.ຢ.oophagy)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ຂໍ້ມູນໂດຍ ຄອບຄົວ

ຂໍ້ມູນຄອບຄົວ
ປາທັງໝົດ
ຊະນິດປາທີ່ກຳນົດຊື່ແລ້ວ
ການຈຳແນກຊະນິດ
ຮູບ
ຕົວທີ່ໃຊ້ໃນການຈຳແນກຊະນິດ
ເອກະສານອ້າງອີງ (FishBase)
ຮູບພາບທີ່ຂາດໄປ
ສະແຕມ
ເສັ້ນສະແດງ
ຊະນິດຕາມເມທຣິກນິເວດວິທະຍາ
ໝາຍເຫດ: ລາຍຊື່ອາດຈະບໍ່ສົມບູນ. ບາງລາຍຊື່ອາດຈະຍາວຫຼາຍ ແລະ ຈະໃຊ້ເວລາດົນໃນການໂຫຼດ
ຂໍ້ມູນໂດຍ ປະເທດ / ໝູ່ເກາະ

ຊີວະນາໆພັນ
ປາທັງໝົດ
ນ້ຳຈືດ
ສັດທະເລ
ໄດ້ຖືກແນະນຳ
ພະຍາດປະຈຳທ້ອງຖິ່ນ
ທີ່ຖືກຄຸກຄາມ
ອັນຕະລາຍ
ກ່ຽວກັນຫີນ
ກ່ຽວກັບ (ຢູ່) ໄກ້ໜ້ານ້ຳໃນທະເລເປີດ
ນ້ຳເລິກ
ການນຳໃຊ້
ເປັນສີນຄ້າ
ການລ້ຽງສັດນ້ຳ
ການຄ້າຂາຍປາສວຍງາມ
Invasiveness
ຊະນິດປາທີ່ໃຊ້ໃນການຫາປາເພື່ອຫລິ້ນເກມກິລາ
ການລ້ຽງສັດນ້ຳໂດຍອີງຕາມ FAO
ການຫາ/ຈັບສັດນ້ຳໂດຍອີງຕາມ FAO
ການຫາ/ຈັບສັດນ້ຳໂດຍອີງຕາມ ICES
ທະເລອ້ອມຂ້າງພວກເຮົາ
ປາທີ່ບໍ່ເຫັນ
ເຄື່ອງມື
ການຈຳແນກຊະນິດ
ຕົວທີ່ໃຊ້ໃນການຈຳແນກຊະນິດ
ຄູ່ມືພາກສະໜາມ
ການປະກົດຕົວ
ເອກະສານອ້າງອີງ
ຂໍ້ມູນທີ່ຂາດໄປ
ຮູບພາບທີ່ຂາດໄປ
ຕົວວັດແທກຂອງ Ecopath
ຊະນິດຕາມເມທຣິກນິເວດວິທະຍາ
Checklist (extended)
by Large Marine Ecosystem
ອື່ນໆ
ຂໍ້ມູນປະເທດ
ຂໍ້ມູນ FAO
ຂໍ້ມູນ ReefBase
ສົນທິສັນຍາ
ຜູ້ຮ່ວມມື
ສະແຕມປາ
ຊື່ສາມັນ
ບ່ອນວາງສະແດງສັນນ້ຳຂອງລັດ
ຖານຂໍ້ມູນ MPA
ການສັງລວມການວາງໄຂ່
ໝາຍເຫດ: ລາຍຊື່ອາດຈະບໍ່ສົມບູນ. ບາງລາຍຊື່ອາດຈະຍາວຫຼາຍ ແລະ ຈະໃຊ້ເວລາດົນໃນການໂຫຼດ
Note: A new dropdown list will appear if a country has a sub-country (ex. Canada, USA, etc.)
ຂໍ້ມູນໂດຍ ລະບົບນິເວດ

ຊີວະນາໆພັນ
ປາທັງໝົດ
ນ້ຳເລິກ
ຈຸດໃດໜຶ່ງທີ່ສະແດງຂໍ້ມູນ
ເຄື່ອງມື
ປີຣາມິດເຂດຮ້ອນ
ຊະນິດຕາມເມທຣິກນິເວດວິທະຍາ
ຕົວວັດແທກຂອງ Ecopath
ການຈຳແນກຊະນິດ
ຕົວທີ່ໃຊ້ໃນການຈຳແນກຊະນິດ
ຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງປາ
ອື່ນໆ
ຂໍ້ມູນລະບົບນິເວດ
ໝາຍເຫດ: ລາຍຊື່ອາດຈະບໍ່ສົມບູນ. ບາງລາຍຊື່ອາດຈະຍາວຫຼາຍ ແລະ ຈະໃຊ້ເວລາດົນໃນການໂຫຼດ
Regional Interfaces

FishBase ສຳລັບອາຟຣິກກາ
FishBase ສຳລັບອາຟຣິກກາ
FishBase ສຳລັບອາຟຣິກກາ
FishBase for the Red Sea
FishBase for HighARCS
FishBase for Europe
ໝາຍເຫດ: Tools ທີ່ບໍ່ມີປຸ່ມວິທະຍຸຈະເຫັນຢູ່ນຳໜ້າ Species Summary.
ຂໍ້ມູນໂດຍ ຫົວຂໍ້

ນິເວດວິທະຍາເຂດຮ້ອນ
ອາຫານ
ລາຍການອາຫານ
ການບໍລິໂພກອາຫານ
ອັດຕາ
ຜູ້ລ້າ

ສະລີລະສາດ/ພຶດຕິກຳ
ການເຜົາໃໝ້ພະລັງງານໂດຍປ່ຽນທາດອາຫານໃນຮ່າງກາຍໃຫ້ກາຍເປັນຊີ້ນແລະໜັງ
ເນື້ອທີ່ເຫືອກ
ສະໝອງ
ວິໄສທັດ
ສຽງຂອງປາ
ຄວາມໄວໃນການລອຍ

ຊີວະປະຫວັດທາງດ້ານຊີວິດ
ການເຕີບໃຫຍ່
ຄວາມກ່ຽວພັນລະຫວ່າງລວງຍາງ-ນ້ຳໜັກ
ຄວາມຖີ່ຂອງຄາວມຍາວ
ການທົດແທນທີ່
ການສືບພັນ
ການຈະເລີນເຕັມໄວ
ການວາງໄຂ່
Fecundity
ໄຂ່
ການພັດທະນາຂອງໄຂ່
ຕົວອ່ອນ
ການປ່ຽນແປງຂອງຕົວອ່ອນ
Abundance

ການນຳໃຊ້
ການລ້ຽງສັດນ້ຳ
ຂໍ້ມູນການລ້ຽງສັດນ້ຳ
ການແນະນຳ
ພະຍາດ
ຫອຍມີພິດຊະນິດນຶ່ງທີ່ອາໄສໃນທະເລ
ການປຸງແຕ່ງ
ການສຶກສາຜົນກະທົບຂອງສານຜິດທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບນິເວດ
ກຳມະພັນ
ຄວາມຖີ່ຂອງກຸ່ມຖ່າຍທອດພັນ
ການຖ່າຍທອດທາງກຳມະພັນຈາກພໍ່ແມ່ຫາລູກ
Otoliths
Mass conversion

ອື່ນໆ
ສົນທິສັນຍາ
CITES
CMS
ຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ
ຊຶ່ອີງຕາມພາສາ
ຜູ້ຮ່ວມມື
ບ່ອນວາງສະແດງສັນນ້ຳຂອງລັດ
ການເດີນທາງ
ວິດີໂອ
ສະແຕມປາ
Uploaded photos online
Editor messages
ໝາຍເຫດ: ລາຍຊື່ອາດຈະບໍ່ສົມບູນ. ບາງລາຍຊື່ອາດຈະຍາວຫຼາຍ ແລະ ຈະໃຊ້ເວລາດົນໃນການໂຫຼດ
ເຄື່ອງມື
ການຈຳແນກຊະນິດ
ຕົວທີ່ໃຊ້ໃນການຈຳແນກຊະນິດ
ການຈຳແນກຊະນິດ
ການແນະນຳທີ່ສ້າງຜົນເສຍ
ການນຳສະເໜີໃນສາກົນ
Invasiveness
ຊະນິດໂດຍອີງຕາມລະບົບນິເວດ
ເສັ້ນສະແດງ
Seafood advisory
Shifting Baselines WP2 - Online Toolset
Preferred algae/plants of herbivorous fishes
ຈັດຊື່ໃຫ້ເຂົ້າກັນ
ການກວດພະຍາດ
ໜ້າເວັບປາຂອງຂ້ອຍ
ເຄື່ອງມືຂອງຊີວະປະຫວັດທາງດ້ານຊີວິດ
ການກ່ຽວພັນລະຫວ່າງລວງຍາວກັບຄວາມຖີ່
ຊ່ອງວ່າງຂອງຂໍ້ມູນ
ທະເລອ້ອມຂ້າງພວກເຮົາ
ໄປຫາ ISSCAAP Troph
ການລ້ຽງສັດນ້ຳໂດຍອີງຕາມ FAO
ການຫາ/ຈັບສັດນ້ຳໂດຍອີງຕາມ FAO
ການວິໄຈການຫາ/ຈັບສັດນ້ຳ
ການຫາ/ຈັບສັດນ້ຳໂດຍອີງຕາມ ICES
Classification List
Classification Tree
ສະຖິຕິປາ
ສະຖິຕິໂລກ
ລະຫັດປະເທດ
Catalogue of Life
ການເກັບກຳຊະນິດປາ
ປະຫວັດການເກັບກຳ
ປີຣາມິດເຂດຮ້ອນ
ຕົວວັດແທກຂອງ Ecopath
Species in GoMexSi
ຊະນິດໃໝ່ in FishBase
ຊະນິດໃໝ່ in Welt der Fische
ຮູບພາບໃໝ່
ສະຖິຕິຂອງເວັບ
ສຸດຍອດ 100 ອັນດັບ
rfishbase: R interface to FishBase
AquaMaps
ໝາຍເຫດ: Tools ທີ່ບໍ່ມີປຸ່ມວິທະຍຸຈະເຫັນຢູ່ນຳໜ້າ Species Summary.
ເອກະສານອ້າງອີງ
ຜູ້ຂຽນ
(e.g. Randall)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ປີ
ຫົວຂໍ້
(e.g. Gilbert Islands)
ແຫຼ່ງ
ນ້ຳເບີເອກະສານອ້າງອີງ
(e.g. 32 or 32, 123, 2700)

ວາລະສານກ່ຽວກັບປາເອກະສານ ICES

List of publications on fishes in Zootaxa.
You can search references also in the independent Catalog of Fishes.
Associated Journal

Publish in our journal partner Acta Ichthyologica et Piscatoria the results of your primary research on fishes about growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in (2016 impact factor: 0.670).

Indexed Journal

Cybium (publisher: SFI, Société Française d’Ichtyologie)

For journal editors: Would you wish that your journal were indexed in FishBase, please contact our librarian

ເອກະສານອ້າງອີງ ທີ່ຂຽນອ້າງເຖິງ FishBase

ວິທີຂຽນອ້າງເຖິງ FishBase
ໃນການທີ່ຈະໃຫ້ເຄດິດຕໍ່ກັບຜູ້ຂຽນຕົ້ນສະບັບ, ກະລຸນາຂຽນອ້າງອີງທີ່ເອົາມາຈາກ FishBase ໂດຍ Main Ref. ແລະ/ຫຼື Data Ref. ຂອງການບັນທຶກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຂຽນກ່າວອ້າງ FishBase ຂອງມັນຄືກັບ
Froese, R. and D. Pauly. Editors. 2018. FishBase.
World Wide Web electronic publication.
www.fishbase.org, version (10/2018).

Disclaimer
FishBase present information on fishes as correctly as possible. However, we can not exclude errors, and neither we nor our partners can be held responsible for any damage that may arise from these.

Copyright
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported License. (CC-BY-NC).

You are welcome to include text, numbers and maps from FishBase in your own web sites for non-commercial use, given that such inserts are clearly identified as coming from FishBase, with a backward link to the respective source page. Photos and drawings belong to the indicated persons or organizations and have their own copyright statements. Photos and drawings with CC-BY or CC-BY-NC copyrights can be used without further permission, with full attribution to the person or organization and the indication 'from FishBase'.

ໝາຍເຫດ: FishBase ສາມາດຫາໄດ້ຈາກ CD-ROM/DVD, ເບິ່ງໜ້າທຳອິດຂອງ FishBase ຫຼືປື້ມ FishBase ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ. FishBase ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຕ່າງໆພ້ອມດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຈາກ EC ແລະຜູ້ບໍລິຈາກອື່ນໆ.


FishBase Team | Web Stats |Touch screen
For web site technical issues only : WebMaster
For comments : Comments & Corrections
FishBase mirror: US - AWS
update ver. 10/2018