FishBase References for Zambriborshch, F.S., 1985

Ref. No. Title
12561 About modern tendencies of changes of Black Sea ichthyocenes. (O sovremennykh tendentsyyakh izmenenij Chermomorskikh ikhtiotsenov.).
FishBase
Back to top
cfm script by eagbayani, 17.01.06 ,  php script by cmilitante, 29/03/11 ,  last modified by cmilitante, 29/03/11