FishBase References for Sar?han, E. and M. Özdöl, 1983

Ref. No. Title
96137 Seyhan Baraj Gölünde yetistirilen aynal?sazan (Cyprinus carpio (Lin.), 1758)’?n bazi yücut özellikleri ve Ç.Ü. Ziraat Fakültesinde yeti?tirilen aynal?sazanlarla a?irlik/boy ili?kisi, oransal s?rt yüksekli?i ve kondisyon bak?m?ndan kar??la?t?lmas?.
FishBase
Back to top
cfm script by eagbayani, 17.01.06 ,  php script by cmilitante, 29/03/11 ,  last modified by cmilitante, 29/03/11